WYCENY, DORADZTWO
I POŚREDNICTWO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

RESIDO to firma zajmująca się obsługą rynku nieruchomości.

Świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości, doradztwa oraz pośrednictwa na rynku nieruchomości.

RESIDO gwarantuje Państwu profesjonalizm, fachowość, rzetelność oraz terminowość obsługi po przystępnej cenie.

Wyceny nieruchomości wykonuje rzeczoznawca majątkowy zrzeszony w Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Wyceny  Nieruchomości.

Czynności pośrednictwa wykonuje licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami we współpracy
z doświadczonymi partnerami.

Art. 174. [Rzeczoznawstwo majątkowe i rzeczoznawca majątkowy]

1. Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.
3. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
3a. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
1)rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
2)efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
3)skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
4)oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
5)bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
6)określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
7)wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
8)wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
3b. Z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego “rzeczoznawca majątkowy”. Tytuł zawodowy “rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej.
4. Biegłych sądowych z zakresu szacowania nieruchomości powołuje się lub ustanawia spośród osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie rozdziału 4 niniejszego działu.
5. Rzeczoznawca majątkowy nie może odmówić pełnienia funkcji biegłego sądowego.
6. Prowadzenie działalności w zakresie szacowania nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe, w przypadku gdy czynności z zakresu szacowania nieruchomości będą wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych.
7. Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód:
1)prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości, lub
2)w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości.
8. (uchylony).
9. Przepisy ust. 7 i 8 nie dotyczą biegłych sądowych wykonujących wycenę na zlecenie sądu.

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY-ŁÓDŹ-ZGIERZ-SIERADZ-KUTNO-WYCENA NIERUCHOMOŚCI