Andrespol – Brzeziny – Koluszki  – Łowicz – Łódź – Pabianice – Skierniewice – Stryków – Zgierz

Dokumenty wymagane do sporządzenia operatu szacunkowego

Rzeczoznawca majątkowy
Paweł Kaczmarek
nr uprawnień: 6298

Świadczy usługi dla potrzeb:

 • osób fizycznych,
 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostek i zakładów budżetowych,
 • funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych,
 • dysponentów sieci przesyłowych infrastruktury technicznej (między innymi przedsiębiorstw: energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, telekomunikacyjnych),
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • sektora ubezpieczeń,
 • sektora nieruchomości,
 • urzędów skarbowych.

Wycenia wszelkiego rodzaju nieruchomości
(jako przedmiot prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych), między innymi:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi, handlowo-usługowymi, biurowymi,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane o funkcjach rekreacyjnych,
 • nieruchomości lokalowe: mieszkalne, użytkowe (garażowe, handlowo-usługowe, biurowe),
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: mieszkalnego, użytkowego,
 • nieruchomości rolne: gruntowe niezabudowane, zabudowane,
 • nieruchomości leśne,
 • służebności gruntowe (drogi koniecznej, przejazdu i przechodu), służebności przesyłu, służebności osobiste,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami zabytkowymi.

Wykonuje wyceny w formie operatów szacunkowych dla celów:

 • kupna-sprzedaży nieruchomości,
 • bankowo-hipotecznych (pod kredyt – zabezpieczenia wierzytelności),
 • ustalenia wysokości rekompensaty za mienie zabużańskie,
 • skarbowo-podatkowych,
 • sprawozdań finansowych,
 • ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
 • określenia wartości innych ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych,
 • ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • określenia wartości szkód i nakładów,
 • wkładów niepieniężnych,
 • ubezpieczeniowych,
 • rozliczenia spadków i darowizn,
 • podziału majątku,
 • wywłaszczeniowych,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • naliczania opłat planistycznych i adiacenckich,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • sprzedaży prawa własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
 • oddania nieruchomości w trwały zarząd,
 • informacyjnych,
 • innych w zależności od potrzeb Zleceniodawcy/Zamawiającego.

Sporządza ponadto opracowania i ekspertyzy dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY