Zgodnie z ustawą  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  operat szacunkowy to pisemna opinia o wartości nieruchomości sporządzona  przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nieruchomość lokalowa:

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru lokali
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub umowa przedwstępna sprzedaży lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • numer księgi wieczystej
 • w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową zawierające dane dotyczące lokalu

Lokal mieszkalny / usługowy nabywany od dewelopera (w trakcie budowie):

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • pozwolenie na budowę, projekt budowlany lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej, zasadniczej lub sytuacyjno – wysokościowej
 • kopia mapy zasadniczej
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenie na budowę lub projekt budowlany

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej zasadniczej lub sytuacyjno – wysokościowej
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenie na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
 • projekt architektoniczno-budowlany lub inwentaryzacja budynku
 • dziennik budowy jeżeli inwestycja nie jest zakończona

 

Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany innych czynników.